Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Branislav Kovár PhD.

Medzinárodné projekty

Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable)

Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable)

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kovár Branislav PhD.


Národné projekty

* Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.

* Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Good Servant, Bad Master. Archaeological Evidence of the Use of Fire from the Prehistoric to Modern Period

Doba trvania: 1.1.2024 - 30.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.

* Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ