Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Doc. Ivona Kollárová PhD.

Národné projekty

* Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny

The Theatre as the Venue and Tool of Social Change

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Laslavíková Jana PhD.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly II. – premeny komunikačného priestoru v období 1800 – 1825

Typographic medium and censorship as a subsystem of social control II. – transformations of the communication space in the period 1800-1825

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Kollárová Ivona PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ