Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Vladimír Girman PhD.

Národné projekty

* ADHEC - Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Doba trvania: 1.8.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ