Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jana Fúsková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti
Milestones in transitions in intimate relationships and quality of life in adolescence and young adulthood
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Lukšík Ivan CSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022
* Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie.
Twenty-first century traditional and alternative parenthoods: motivations, dilemmas, and consequences.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ