Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Liudmila Vojtkova PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* BMREBCO - Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ