Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Liudmila Vojtkova PhD.

Národné projekty

* BMREBCO - Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie

Development of REBCO superconductors for biomedical applications

Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ