Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jozefína Majorošová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* AMAZON - Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* BIOSAP - Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi
Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019
* Teoretické a experimentálne štúdium orientačných, magneto-optických a dielektrických vlastností kompozitov kvapalných kryštálov dopovaných magneticckými časticami.
Theoretical and experimental studies of orientational, magneto-optical and dielectric properties of composite liquid crystals filled with magnetic particles.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

* Makroskopicky anizotrópne kompozity na báze kvapalnych kryštálov a magnetických nanočastíc
Macroscopic anisotropic composites based on liquid crystals and magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomašovičová Natália CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* MVISION - Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Nanoparticles in anisotropic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ