Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

ŽIVOTOPIS

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Dátum narodenia: 31.3.1984
Miesto narodenia: Trnava
Tehelná 25, 917 01 Trnava
Telefón: 0914 257735
E-mail: semelbauer.m@gmail.com

Vzdelanie

2008-2013 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra zoológie. Ph.D. štúdium v odbore zoológia. Školiace pracovisko: Ústav zoológie, Slovenská Akadémia Vied. Téma dizertačnej práce: Distribúcia. bionómia a systematika tieňovkovitých (Diptera, Lauxaniidae) na Slovensku. Školiteľ: RNDr. Milan Kozánek CSc.

2006-2008 Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského, Katedra zoológie. Magisterský stupeň v odbore zoológia. Téma diplomovej práce: Taxocenózy Aucehnorrhyncha v ekosystéme dubovo-hrabového lesa. Školiteľ: Doc. Milada Holecová, CSc.

2003-2006 Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského, Katedra zoológie. Bakalársky stupeň v odbore biológia, špecializácia zoológia.

1999-2003 Športové Gymnázium, Trnava.

Pedagogická a školiteľská činnosť
Výuka
PriFUK, Katedra zoológie: cvičenie zo zoológie bezchordátov
PriFUK, Katedra zoológie: cvičenie z mikroskopickej techniky
PriFUK, Katedra pedológie: prednášky vrámci kurzu Krajina a biodiverzita (témy prednášok: Taníny, Evolúcia trávnatých ekosystémov, ekomorfológia kopytníkov)
Školenie Bc. Študentov
Petra Olgayová, Katedra zoológie, PriFUK, Téma bakalárksej práce: Vymieranie megafauny na konci Pleistocénu. 2016.

Dobrovoľnícke a environmentálne aktivity

2007-2010 dobrovoľník v centre voľného času Emanuel v Plaveckom Štvrtku určeného pre Rómsku minoritu.
Od roku 2009 aktívny člen o.z. KOZA a Preprírodu. Náplňou je najmä praktická starotlivosť o lúky Bielych Karpát.
2010- 2012 dobrovoľník na detských letných táboroch občianskeho združenia KDN (Klub Detskej Nádeje) určeného pre pacientov onkológie a kardiakov. Dobrovoľník na detskom oddelení v nemocnici na Kramároch.
Od roku 2011 aktívny člen o.z. Prales. Združenie sa zameriava na praktickú ochranu prírody, ako aj výskumné aktivity
Od roku 2013 spoluvedúci biologického krúžku určeného pre stredoškolákov.

V Bratislave, 6.9.2016 Mgr. Marek Semelbauer, PhD.