Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Barbora Králičková, PhD.

1. Meno, priezvisko, tituly: Mgr. Barbora Králičková, PhD.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: zástupkyňa riaditeľa


3. Kontaktné údaje: Tel: + 421 907 789 749, e-mail: barbora.kralickova@gmail.com, barbora.kralickova@savba.sk


4. Akademické resumé:
2011 - Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, získanie titulu Philosophiae doctor (PhD.), oblasti výskumu v rámci doktorandského štúdia: súťažné právo, právo duševného vlastníctva (autorské právo, kolektívna správa autorských práv), vzájomné vzťahy a konflikty medzi súťažným právom a právom duševného vlastníctva

2007 - Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, magisterské štúdium v študijnom odbore právo, získanie titulu Magister (Mgr.)


5. Oblasti vedeckého záujmu: súťažné právo, právo duševného vlastníctva, vzájomný vzťah súťažného práva a práva duševného vlastníctva, právne otázky informačných technológií


6. Najdôležitejšie publikácie

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. [Private-Law Aspects of the Competition Law]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, pp. 125-141. ISSN 1689-9024.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Uplatnenie procesných práv účastníkov v konaniach v oblasti súťažného práva. [The application of the procedural rights of the parties in proceedings in the area of competition law]. In Vozár Jozef (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 77-87. ISBN 978-80-224-1394-7.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže - permanentný konflikt? [Relationship between copyright and economic competition – permanent conflict?]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 508-520. ISSN 0032-6984.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. [Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v kontexte pripravovaných legislatívnych zmien na úrovni EÚ. [Recent Questions on the Relationship between IP Law and Competition Law in the Light of New Legislative Changes in the EU Law]. In Černý Michal (ed.) Právo duševního vlastnictví. Olomouc : Iuricium Olomoucense, 2014, s. 171-208. ISBN 978-80-87382-54-7.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Implementation of the Aarhus Convention - Slovak perspective and vision. In Müllerová Hana (ed.) Public Participation in Enviromental Decision Making : Implementation of the Aarhus Convention. Praha : Ústav státu a práva ČS AV, 2013, s. 96-116. ISBN 978-80-87439-14-2.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Hranice ochrany duševného vlastníctva v súťažnom prostredí. [Limits of the IP Protection in the Competition Environment]. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi : II. diel. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2013, s. 914-921. ISBN 978-80-8082-587-4.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Ochrana osobných údajov jednotlivca v informačnej spoločnosti. [Protection of Personal Information in the Informational Society]. In Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom práve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s. 75-88. ISBN 978-80-7160-352-8.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších snáh na úrovni Európskej únie. [Collective management of rights versus competition law in the light of the latest legislative efforts at the level of the European Union]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Návrh smernice o kolektívnej správe práv z hľadiska optiky súťažného práva - špičkový európsky produkt alebo nepochopenie princípov hospodárskej súťaže. [Proposal of the EU Collective Management Directive in the Perspective of the Competition Law - Top Euroean Product or Misunderstanding of Competition Principles]. In Ochrana hospodárskej súťaže : právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s. 17-24. ISBN 978-80-7160-355-9.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži,. Bratislava : Veda, 2013, ISBN 978-80-224-1272-8 : recenzia. [Vozár, J. : Law againist unfair competition : book review]. In Duševné vlastníctvo, 2013, roč. XVII, č. 3, s. 47-48. ISSN 1335-2881.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Essential facility as an interesection between Competition law and IP Law. : príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii "Copyright in motion". In Copyright in motion : medzinárodná vedecká konferencia. Paris : Université Paris Sud, 2012. Dostupné na internete: .

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Križovatky a výzvy vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku. [Cross-roads and Challenges of Relationship between Intellectual Property Law and Competition Law in the Slovak and Czech Legal Order]. In Dny práva 2011 - Days of Law 2011 : Civil Law on the Cross-roads. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 61-78. ISBN 978-80-210-5912-2.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). "Nech sa páči, ponúknite sa" - Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva. ["Here You Are, You Are Welcome" - Questions Related to Application of the Essential Facility Doctrine to IP Rights]. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, pp. 45-50. ISSN 1802-0288.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva duševného vlastníctva. [Questions related to application of essential facility doctrine to intellectual property]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 481-490. ISSN 0032-6984.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského
Termín: 12. -13. 05. 2015
Názov: Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve
Prednáška: Reálne výzvy virtuálneho sveta – softvérová interoperabilita v európskom súťažnom práve

Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Univerzita Palackého, Olomouc
Termín: 21. – 22. 05. 2015
Názov: Olomoucké dny práva 2015
Prednáška: Softvérová interoperabilita v európskom súťažnom práve

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 07. – 08. 04. 2014
Názov: Míľniky súťažného práva
Prednáška: Uplatnenie procesných práv účastníkov v konaniach v oblasti súťažného práva
Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 15. – 16. 05. 2014
Názov: Olomoucké právnické dny 2014
Prednáška: Aktuálne otázky práva duševného vlastníctva na Slovensku

Krajina: PL
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Varšavskej univerzity, Varšava
Termín: 26. – 28. 06. 2014
Názov: 9th ASCOLA Conference Warsaw „Procedural Fairness in Competition Proceedings
Prednáška: Ten Years in the European Union – Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave
Termín: 10. 04. 2013
Názov: III. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve – „Nová koncepcia autorského práva“
Prednáška: Kolektívna správa práv vs. súťažné právo

Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 09. – 10. 05. 2013
Názov: Olomoucké právnické dny 2013
Prednáška: Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva - Kolektívna správa práv vs. súťažné právo

Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Česká akadémia vied, Praha
Termín: 16. – 17. 05. 2013
Názov: Visegrad Grant Workshop „Public participation in environmental decision-making: Implementation of the Aarhus Convention”
Prednáška: Implementation of the Aarhus Convention – Slovak perspective and vision

Krajina: Taliansko
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: ASCOLA – Academic Society for Competition Law
v spolupráci s Universitá del Salento, Dipartimento di Scienze dell´Economia
Termín: 23. – 25. 05. 2013
Názov: 8th ASCOLA Conference – Competition Law as Regulation
Prednáška: Remarks on regulatory approach to competition law in the practice of the Slovak Competition Authority

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 06. 06. 2013
Názov: Ochrana hospodárskej súťaže – právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo
Prednáška: Návrh smernice o kolektívnej správe práv z hľadiska optiky súťažného práva – špičkový európsky produkt alebo nepochopenie princípov hospodárskej súťaže

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 20. 06. 2013
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia „Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom práve“
Prednáška: Ochrana osobných údajov jednotlivca v informačnej spoločnosti

Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
Termín: 22. – 23. 11. 2013
Názov: Cyberspace 2013
Prednáška: Collective Rights Management vs. Competition Law

Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 24. - 25. 05. 2012
Názov: Olomoucké dny práva 2012
Prednáška: „Nech sa páči, ponúknite sa.“ – Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva

Krajina: SR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Termín: 20. - 21. 09. 2012
Názov: Trnavské právnické dni 2012 - Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi
Prednáška: Hranice ochrany duševného vlastníctva v súťažnom prostredí

Krajina: ČR
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovej univerzity, Brno
Termín: 30. 11. - 01. 12. 2012
Názov: Cyberspace 2012
Prednáška: Protection of economic competition in the on-line environment: the „quilty one“ is wanted

Krajina: Francúzsko
Pracovník: Králičková, B.
Inštitúcia: Právnická fakulta Université Paris Sud
Termín: 09. - 13. 07. 2012
Názov: Copyright in motion
Prednáška: Essential facility as an intersection between Competition Law and IP Law


9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch
Názov projektu: Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku (Long-term and recent tendencies of development of positive law in selected fields of legal order)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: APVV-15-0456
Doba riešenia: 07/2016 – 06/2020
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied (Legal subjects of research, development and innovation in the background of the process of transformation of the Slovak Academy of Sciences)
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0131/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Pozícia: vedúca projektu

Názov projektu: Účasť verejnosti v environmentálnom rozhodovaní: implementácia
Aarhuského dohovoru (Public participation in environmental decision-making: Implementation of the Aarhus Convention)
Grantová schéma: International Visegrad Fund
Číslo projektu: 11240153
Doba riešenia: 03/2013 – 08/2013
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu zloženého zo zástupcov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Poľska. Koordinátor: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
http://www.usap.sav.sk/Web_info-USAPSAV_ucastnikom_projektu_podporovanehoVF.pdf
http://www.ilaw.cas.cz/data/files/Aarhus/Aarhus%20Workshop%20Program.pdf
http://www.ilaw.cas.cz/aarhus/index.php?page=433


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách
Academic Society for Competition Law (ASCOLA) - Akademická spoločnosť pre súťažné právo - členka
Association Littéraire et Artistique Internationale/International Literary and Artistic Association (ALAI) - Medzinárodná literárna a umelecká asociácia - členka


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá

2015 – 2016: Štipendium DAAD (Deutsches Akademisches Austauschdienst) pre napísanie monografie “Approximation of Competition Rules of New and Future Member States and Neighborhood States to EU- Law – Report Slovakia”, Europa Kolleg Hamburg, Inštitút pre európsku integráciu, Hamburg, Nemecko
05/ 2016: Výskumná stáž na Europa Kolleg Hamburg, Inštitút pre európsku integráciu, Hamburg, Nemecko,
https://europa-kolleg-hamburg.de/en/new-research-fellow-barbora-kralickova/
02/ 2011-07/ 2011: Výskumná stáž na Max Planck Inštitúte pre súťažné právo a inovácie, Mníchov, Nemecko
02/ 2011-07/ 2011: Štipendium Max Planck Inštitútu pre súťažné právo a inovácie, Mníchov, Nemecko, na výskum interakcií súťažného práva a práva duševného vlastníctva


13. Akademické ceny a ocenenia


14. Iné