Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Andrej Chyba, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SUJAN, Michal** - BRAUCHER, Regis - CHYBA, Andrej - VLAČIKY, Martin - AHERWAR, Kishan - ROZSOVA, Barbora - FORDINAL, Klement - MAGLAY, Juraj - NAGY, Alexander - MORAVCOVÁ, Martina - TEAM, Aster. Mud redeposition during river incision as a factor affecting authigenic10Be/9Be dating: Early Pleistocene large mammal fossil‐bearingsite Nová Vieska, eastern Danube Basin. In Journal of Quaternary Science, 2023, vol. 38, no. 3, pp. 347-364. (2022: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.987 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3482 Typ: ADCA
  • SUJAN, Michal - AHERWAR, Kishan - VOJTKO, Rastislav - BRAUCHER, Regis - ŠARINOVA, Katarina - CHYBA, Andrej - HOK, Jozef - GRIZELJ, Anita - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - LALINSKA-VOLEKOVA, Bronislava - ROZSOVA, Barbora. Stratigraphic, sedimentological, geochemical, mineralogical and geochronological data characterizing the Upper Miocene sequence of the Turiec Basin, Western Carpathians (Central Europe). In Data in Brief, 2024, vol. 52, art. no. 109810. (2023: 1 - IF, Q3 - JCR, 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109810 (Vega č. 1/0346/20 : Stredoslovenský zlomový systém a jeho úloha pri tektonickom vývoji vnútrohorských paniev a neovulkanitov Central Slovak. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-21-0281 : Alpínsky geodynamický vývoj vnútorných zón Západných Karpá) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus