Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marián Precner PhD.

Národné projekty

* TMD2DCOR - Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy

Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin

Rast a charakterizácia materiálu zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov: diselenid titánu

Growth and characterization of a material from the group of transition metal dichalcogenides: titanium diselenide

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Precner Marián PhD.

* Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie

Robust spin waves for future magnonic applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ