Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOHÁČ, Martin - KUBÁTOVÁ, Dana - KOTLÁNOVÁ, Michaela Krejčí - KHONGOVÁ, Ingrid - ZEZULOVÁ, Anežka - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T. - STANĚK, Theodor - VŠIANSKÝ, Dalibor. The role of Li2O, MgO and CuO on SO3 activated clinkers. In Cement and Concrete Research, 2022, vol. 152, art. no. 106672. (2021: 11.958 - IF, Q1 - JCR, 5.408 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0008-8846. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106672 Typ: ADCA
  • COMPEĽOVÁ, Kristína - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T. Karbonatizácia zmesových cementových spojív s prídavkom kremičitého úletu a metakaolínu. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. - 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 29-35. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFC
  • ČEPČIANSKA, Jana - PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T. Vplyv cementových prímesí na vybrané vlastnosti vysokopevnostných samozhutniteľných betónov. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. - 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 47-53. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFC
  • PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T. Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník = Design of Heavyweigth Concrete Used in Radiation Protection by Nuclear Elemental Analytical Techniques. In Juniorstav 2022 : sborníku příspěvků, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022, s. 489-496. ISBN 978-80-86433-76-9. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Juniorstav 2022 : odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí) Typ: AFC
  • PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T. - NOVOTNÝ, Radoslav. Vplyv zmrašťovania na vybrané fyzikálne vlastnosti ťažkého betónu = Influence of shrinkage on selected physical properties of heavyweight concrete. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : 31st Annual PhD Student Conference, October 13th 2021, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021, s. 76-82. ISBN 978-80-227-5150-6. Názov z obrazovky (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus