Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr., Mgr. Lucia Berdisová PhD., LL.M.

Národné projekty

* Právna metodológ - Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu

Legal methodology for the age of legal pluralism

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.

Vplyv "kopernikovských" obratov vo filozofii na zmeny právnych praradigiem

The Influence of the Copernican Turns in Philosophy on Changes in Legal Paradigms

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., Mgr. Berdisová Lucia PhD., LL.M.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ