Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Vladimír Baláž sa narodil v roku 1961. Trvalé bydlisko má v Martine.
V rokoch 1985-1989 absolvoval Ekonomickú univerzitu, Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu, kde získal titul inžiniera. V roku 1989 nastúpil do Slovenskej akadémie vied, kde v roku 1993 získal titul PhD v odbore Teória organizácie a riadenia. Absolvoval početné stáže v Nemecku, Veľkej Británii a Japonsku.

Zamestnania a výskumné aktivity:
Vladimír Baláž pracuje v Prognostickom ústave SAV od roku 1989 a v súčasnosti pôsobí ako vedúci vedecký pracovník. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti mu udelila hodnosť DrSc. (2007) a Slovenská technická univerzita titul docenta (2011). Od roku 2012 je akademikom - členom Učenej spoločnosti SAV.
Vladimír Baláž bol v rámci viacerých výskumných projektov v rokoch 1997-2013 zamestnaný ako vedecký pracovník aj na britských univerzitách v Exeteri, Londýne a Surrey. Má dlhodobú spoluprácu s profesorom Allanom Williamsom, členom Britskej akadémie sociálnych vied.

Vladimír Baláž sa venuje trom hlavným oblastiam výskumu. Jednou je medzinárodná mobilita osôb, druhou je národný systém výskumu a inovácií a tretím je behaviorálna ekonómia:
• Medzinárodnej mobility osôb sa týkala väčšina jeho projektov vo Veľkej Británii, kde pracoval ako vedecký pracovník na projektoch Rady pre ekonomický a sociálny výskum (ESRC), British Academy a Leverhulme Foundation. Výsledky týchto výskumov boli publikované v dvoch zahraničných monografiách a desiatkach článkov v špičkových časopisov venovaných migrácii.
• Od roku 2004 pôsobí ako národný expert pre inovačné a vedecko-technické politiky vo viacerých iniciatívach a expertných skupinách Európskej Komisie (DG-Research and Innovation, DG Enterprise and Industry, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, Joint Research Centres). Napríklad projekty ERAWATCH a ProInno boli platformami Európskej komisie o národných systémoch a politikách inovácií, vedy a techniky v 61 krajinách sveta. Projekt Regional Innovation Monitor na základe siete národných expertov detailne analyzoval regionálne politiky inovácií v 20 členských krajinách EÚ. V roku 2013 bol menovaný Európskou komisiou za hlavného evaluátora Stratégie inteligentnej špecializácie pre SR v rokoch 2014-2020. V roku 2015 bol národným spravodajcom pre Slovensko v projekte „Stairway to Excellence“ (platforma Európskej komisie pre inteligentnú špecializáciu). Projekt bol zameraný na synergie medzi programami Horizontu 2020 a Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi. V rokoch 2015-2021 bol expertom v platforme Research and Innovation Observatory. V roku 2016 bol národným expertom pre projekt podpory start-upov (Policy Support Facility Európskej komisie).
• Od roku 2002 sa venuje výskumom v behaviorálnej ekonómii. Táto vedná disciplína kombinuje postupy a poznatky ekonómie, psychológie a kognitívnych vied pri vysvetľovaní princípov ľudského správania. Vladimír Baláž viedol grant APVV, publikoval niekoľko článkov a vydal monografiu, ktorá je úvodným dielom do tejto disciplíny na Slovensku. Cieľom jeho výskumu je porozumieť princípom komplexných rozhodnutí za podmienok rizika a neistoty.

Spolupráca s praxou:
Vladimír Baláž od roku 1994 vykonáva expertíznu a poradenskú činnosť pre vládu SR, združenia finančných inštitúcií a špecifické finančné inštitúcie. Pre ministerstvá hospodárstva a financií vypracoval niekoľko expertných štúdií o rozvoji finančného trhu a inovačných politikách. Viedol kolektív expertov hodnotiacich efekty Štrukturálnych a kohéznych fondov na dosahovanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, a životného prostredia. Zadávateľmi projektov boli Úrad vlády SR a KPMG Slovensko.
Vladimír Baláž bol v rokoch 2016-2022 poradcom predsedov vlády SR pre ekonomické a sociálne veci.

Hobby, voľný čas:
Vladimír Baláž väčšinu voľného času venuje turistike a popularizácii ekonómie v slovenských médiách.

Bratislava, jún 2022