Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Martin Venhart PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* CERN - ISOLDE - CERN - ISOLDE
CERN - ISOLDE
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veselský Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2020
* Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kliman Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021


Národné projekty

Experimentálne štúdium jadrových reakcií a jadrovej štruktúry s využitím zväzkov z tandemového urýchľovača
Experimental investigation of nuclear reactions and nuclear structure using the Tandetron beams
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
STRUJA - Štruktúra jadrovej hmoty
Structure of the nuclear matter
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ