Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Doc. RNDr. Viktor Witkovský CSc.

Národné projekty

* Analýza viacrozmerných časových radov a jej aplikácie na výskum funkčných prepojení v mozgu

Analysis of multivariate time series and its application to research of functional connectivity in the brain

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.

DIMPP - Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže

Development of innovative methods for primary metrology torque forces by force effects of the conventional standards

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ