Information Page of SAS Employee

Ing. Jana Švehlíková PhD. - projects

National projects

Measurement and modeling of the cardiac electrical field for noninvasive identification and interpretation of structural changes of the ventricular myocardium leading to ventricular arrhythmias
Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca na neinvazívnu identifikáciu a interpretáciu štrukturálnych zmien komorového myokardu vedúcich k ventrikulárnym arytmiám
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švehlíková Jana PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Projects total: 1

Note:
* cosolver