Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Miroslav Štefánik PhD.

Medzinárodné projekty

INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Telework&RTD - Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect, in the context of digitalisation and the future of work, during and beyond the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.5.2023 - 29.2.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.

HiTEc - Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Doba trvania: 10.3.2023 - 10.2.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.


Národné projekty

AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklošovič Tomáš PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ