Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Štefánik PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

DISKOW - Tvorba poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021


Národné projekty

* VISHER - Analýza vplyvov kohéznej politiky na Vyšehradské krajiny pomocou modelu HERMIN
Analysis of Cohesion Policy Impacts in Visegrad countries using HERMIN modeling framework
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklošovič Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020
* Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR
Contradictions in employment development at the background of anticipated demographic and structural changes in the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík
Modeling and analysis of options for reducing regional disparities in Slovakia through public policies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* SHERM - Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020
LM_evidence - Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce
Generating scientific information to support labour market policy making
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 6

Poznámka:
* spoluriešiteľ