Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Štefánik PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

DISKOW - Tvorba poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021


Národné projekty

* SHERM - Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020
LM_evidence - Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce
Generating scientific information to support labour market policy making
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ