Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Miroslav Štefánik PhD.

Medzinárodné projekty

INTERCEPT - MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

HiTEc - Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Úloha socioekonomických partnerov v stratégiách zručností pre spravodlivú zelenú transformáciu: regionálna perspektíva

The role of the socio-economic partners in skills strategies for a just green transition: a regional perspective

Doba trvania: 10.3.2023 - 10.2.2025
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.


Národné projekty

AMaLeM - Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

* Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklošovič Tomáš PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ