Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.

Výskum
- 2016 – vedúca riešiteľského kolektívu grantu VEGA 2/0080/14: Rozhodovanie v emočne náročných situáciách: Výskum makrokognícií a emócií v paradigme naturalistického rozhodovania. Hlavné výskumné zameranie – rozhodovanie zdravotníckych záchranárov.
- Od 2015 – členka riešiteľského kolektívu grantu APVV-0361-12 Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a situačné aspekty a grantu VEGA 2/0080/14: Rozhodovanie v emočne náročných situáciách: Výskum makrokognícií a emócií v paradigme naturalistického rozhodovania. Hlavné výskumné zameranie – rozhodovanie zdravotníckych záchranárov.
- 2011 a 2014 – prestávka - materská dovolenka (2 deti)
- 2010-2013 – vedúca riešiteľského kolektívu grantového projektu VEGA 2/0095/10 „Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže“ ohodnoteného komisiou VEGA ako „splnil ciele a dosiahol vynikajúce výsledky“
- od roku 1999 do roku 2010 členka riešiteľských kolektívov grantov VEGA, CEVIT a CEVKOG riešených na ÚEP SAV podrobnejšie rozpracovávané témy self-konceptu, psychologickej androgýnie a osobných presvedčení
- 1999 – 2004 - interná ašpirantúra – PhD. štúdium v odbore všeobecná psychológia na ÚEPs SAV a FiF UK, Bratislava. Obhájená dizertačná práca s názvom „Komplexita self-konceptu v kontexte osobných teórií reality“.
- 1998-1999 – diplomová práca s názvom „Stratégie zvládania záťaže a sebahodnotenie“. FiFUK Bratislava, Katedra psychológie.