Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ČAHOJOVÁ, Lucia - JAROLÍMEK, Ivan - KOLLÁR, Michal - MICHALKOVÁ, Michaela - MIKULA, Karol - OŽVAT, Aneta A. - SLABEJOVÁ, Denisa - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Integrating Ground-Based with Remote Sensing Data and Deep Learning Algorithm to Monitor of Endangered Oak Forest Habitats. In European Vegetation Survey: methods and approaches in a changing environment : Book of abstracts. 1. ed. - Rome : Sapienza University of Rome, 2023, p. 217. (Conference of the European Vegetation Survey : scientific conference) Typ: GII
 • DEMOVIČOVÁ, Lucia - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - ČAHOJOVÁ, Lucia - OPRAVIL, Šimon. Vývoj fragmentov jelšových lesov v čase a priestore pomocou diaľkového prieskumu Zeme. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 1063-1068. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • DUDÁŠ, Matej - ELIÁŠ, Pavol jun. - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - KIRÁLY, Angéla - KIRÁLY, Gergely - KOBIV, Yuriy - KOTLÁROVÁ, Nikola - SLABEJOVÁ, Denisa - TARAŠKA, Vojtěch. New floristic records from Central Europe 11 (reports 149-163). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2023, vol. 33, no. 1, p. 93-104. (2022: 0.219 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2023-1-07 Typ: ADNB
 • GELATIČOVÁ, Karolína - ŠIBÍKOVÁ, Mária - SLABEJOVÁ, Denisa - JAROLÍMEK, Ivan - KLAČANOVÁ, Simona - MIKULOVÁ, Katarína. Porovnanie monokultúr hybridných topoľov (Populus x canadensis) a lužných lesov z hľadiska diverzity podrastu. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. ISBN 978-80-974608-0-8. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/prispevok/porovnanie-monokultur-hybridnych-topolov-populus-x-canadensis-luznych-lesov-z-hladiska (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
 • HRIVNÁK, Matúš - KRAJMEROVÁ, Diana - HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - KOCHJAROVÁ, Judita - JAROLÍMEK, Ivan - GÖMÖRY, Dušan**. Interplay between tree genetic variation, plant community composition and environment in forest communities dominated by black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). In Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2023, vol. 60, art. no. 125748. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 1.076 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1433-8319. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ppees.2023.125748 Typ: ADCA
 • JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - SLABEJOVÁ, Denisa. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 83-84. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • JAROLÍMEK, Ivan - SLABEJOVÁ, Denisa. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 89-90. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • KLAČANOVÁ, Simona - JAROLÍMEK, Ivan - SABO, Peter - SHAPKIN, Vasilii - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍK, Jozef. The occurrence and distribution of synanthropic plant species on the ski slopes in Central Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 237-242. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • KOCHJAROVÁ, Judita** - BLANÁR, Drahoš - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal. Wildlife supplementary feeding facilitates spread of alien plants in forested mountainous areas: a case study from the Western Carpathians. In Biologia, 2023, vol. 78, iss. 5, p. 1381-1399. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01339-0 Typ: ADDA
 • MICHALKOVÁ, Michaela - JAROLÍMEK, Ivan. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 92. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ČAHOJOVÁ, Lucia - JAROLÍMEK, Ivan - BACIGÁL, Tomáš. A Study of the Impact of Spatial Characteristics on Functional Species Diversity in Core and Edge Areas. In European Vegetation Survey: Methods and approaches in a changing environment : Book of abstracts. 1. ed. - Rome : Sapienza University of Rome, 2023, p. 169. (Conference of the European Vegetation Survey : scientific conference) Typ: GII
 • MIKULA, Karol** - KOLLÁR, Michal - OŽVAT, Aneta A. - AMBROZ, Martin - ČAHOJOVÁ, Lucia - JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Natural numerical networks for Natura 2000 habitats classification by satellite images. In Applied Mathematical Modelling, 2023, vol. 116, p. 209-235. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.08 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0307-904X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apm.2022.11.021 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] IMBRENDA, V. - LANFREDI, M. - COLUZZI, R. - SIMONIELLO, T. A Smart Procedure for Assessing the Health Status of Terrestrial Habitats in Protected Areas: The Case of the Natura 2000 Ecological Network in Basilicata (Southern Italy). In REMOTE SENSING. JUN 2022, vol. 14, no. 11. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14112699., Registrované v: WOS
  [1.1] LI, Xiang - YIN, Junbo - SHI, Botian - LI, Yikang - YANG, Ruigang - SHEN, Jianbin. <italic>LWSIS:</italic> LiDAR-guided Weakly Supervised Instance Segmentation for Autonomous Driving. In Arxiv. Dec 07 2022. Dostupné na: https://doi.org/arXiv:2212.03504., Registrované v: WOS
 • SLABEJOVÁ, Denisa - ČEJKA, Tomáš - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - MÁJEKOVÁ, Jana - MEDVECKÁ, Jana - MIKULOVÁ, Katarína - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Iveta - ŠUSTEK, Zbyšek - JAROLÍMEK, Ivan. Comparison of alien Robinia pseudoacacia stands with native forest stands across different taxonomic groups. In Forest Ecology and Management, 2023, vol. 548, art. no. 121413. (2022: 3.7 - IF, Q1 - JCR, 1.184 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-1127. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121413 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus