Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. RNDr. Roman Aubrecht PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ