Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Mária Fogarassyová - projektová činnosť

Národné projekty

* Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning).
The role of extracellular vesicles in inter-organ communication related to remote cardioprotection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barteková Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
* Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety
Role of Nrf2 signaling pathway in responses of cardiac cells to pathological conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ