Informačná stránka zamestnanca SAV

D.h.c., Prof., MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS - profesijný životopis

Odborný životopis (štrukturovaný)


Meno, priezvisko, tituly Ján Slezák, Prof., MUDr., DrSc., FIACS, Dr.h.c.,
Terajšia zamestnávateľská organizácia, pracovné zaradenie a vykonávaná funkcia Ústav pre výskum srdca
Vedúci vedecký pracovník

Slovenská akadémia vied
1. podpredseda SAV od 1998 do júna 2009
od 2010 do okt.2014 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, - prorektor
č. tel. 0254773337
č. fax 02 57 510 604
e-mail jan.slezak@savba.sk
a) Priebeh vzdelania a vedeckej kvalifikácie


bVedný odbor a špecializácia
c) Priebeh zamestnania a funkcií vykonávaných v zamestnávateľských organizáciách
d) Priebeh členstva v čestných orgánoch, poradných orgánoch, občianskych združeniach, agentúrach a pod. doma a v zahraničí

e) významné domáce a zahraničné ocenenia


f.)Vedecká publikačná činnosť (počty)

g.)Prehľad o manažovaní medzinárodných a domácich projektov výskumu a vývoja a o výskumnej účasti v nich
a)
Štúdium (počínajúc vysokou školou):
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 1957-1963, MUDr.
SAV Bratislava – Ústav experimentálnej chirurgie SAV 1964 – 1968, PhD. (CSc.) – anatómia, histológia, embryológia

Vedecké hodnosti:
PhD., 1968, Univerzita Komenského, Bratislava
DrSc., 1984, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
docent, 1990, Univerzita Komenského, Bratislava
profesor, 1996, Univerzita Komenského, Bratislava
Fellow of IACS od 2000 (executive committee and board of dir.)
Dr.h.c., 2008 Žilinská univerzita, Žilina
Akademik Ruskej akadémie prirodných vied od 2011...

Vedný odbor: Normálna a patologická fyziológia a experimentálna kardiológia

Špecializácia: experimentálna kardiológia, funkčná morfológia, ischémia a viabilita myokardu, heterogénnosť srdcového svalu, adaptácia srdca na ischémiu, zlyhávajúce srdce, poškodenie srdca voľnými kyslíkovými radikálmi a ich význam pri tvorbe ischemickej tolerancie, subštrukturálna lokalizácia niektorých enzýmov zapojených do signalizácie v bunke srdcového svalu, chronická ischémia, hibernácia myokardu, poškodenie myokardu ionizujúcim žiarením a možnosti jeho prevencie..

Hlavné vedecké výsledky:
- subštrukturálna lokalizácia niektorých enzýmov zapojených do signalizácie v bunke myokardku (AC, GC, H2O2, NOS 1, 2, 3, ATP-ázy),
- signalizačné procesy a cesty zapojené do adaptácie srdca na preťaženie a ischémiu,
- histochemický a ultraštrukturálny vývoj ischemických zmien myokardu,
- ultraštrukturálna a funkčná morfológia, lokalizácia adenylatcyklázy a guanylatcyklázy v myokarde,
- ultracystochemia a lokalizácie rôznych izoenzýmov transportných ATP-áz v myokarde,
- pôsobenie ß agonistov a ß antagonistov na myokard, rebound fenomen,
- hypertrofia myokardu a zlyhávajúci myokard,
- ischémia, reperfúzne poškodenie myokardu, možnosti eliminácie Ca paradoxu,
- ischemické a reperfúzne poškodenie, význam a lokalizácia voľných kyslíkových radikálov v myokarde,
- heterogenitia ischemického poškodenia myokardu,
- adaptácia myokardu na ischémiu – preconditioning, význam izoenzýmov NOS 1,2,3,
- hibernujúci myocard – regenerácia a návrat k fyziologickej funkcii
- molekulárne mechanizmy radiačného poškodenia myokardu a možnosti jeho prevencie
Od roku 1963 do 1968 Študijný pobyt a vedecká výchova na UECH SAV ukončená 1968 obhajobou CSc, potom ved. prac. A vedúci oddelenia na Ústave pre výskum srdca, SAV
od r.1988 do r. 1998 – riaditeľ Ústavu pre výskum srdca SAV
od r. 1998 do 6.6.2009 – 1. podpredseda SAV
Od 2010 do 2014 prorektor SZU


Člen učených spoločností a akadémií vied:
Člen spoločnosti ALLEA (All European Academies) (zast.SAV)
Člen EASA - Európskej akadémie vied a umenií, Salzburg- Viedeň (individ. volené členstvo)
Člen EASAC – European Academies Science Advisory Council (Londýn) (SAV)
Člen IACS – International Academy of Cardiovascular.Sciencies Fellow and member of exec.com & board of directors, (Canada – USA) (indiv.)
Člen Učenej spoločnosti SAV, Bratislava (individuálne, volené členstvo)
Člen Slovenskej akademickej spoločnosti, Bratislava (individ.. volené členstvo)
Akademik- zahr.člen Ruskej akadémie prirodných vied od 2011
Členstvo v redakčných radách:
- The Histochemical Journal
- Functional and Developmental Morphology
- Heart News and Views
- Clinical and Experimental Cardiology
- Canadian Journal of Cardiology
- Bratislavské lekárske listy
- General Physiology and Biophysics
- Advanced Management Systems
- Current Research Cardiology


Členstvo v komisiách pre obhajoby a štátnicové skúšky PhD., DrSc.:
- Komisia pre doktorské dizertačné práce z anatómie, histológie a embryológie do 2010
- Komisia pre doktorské dizertačné práce z z normálnej a patologickej fyziológie do 2009
- Komisia pre doktorandské dis. práce z anatómie, histológie a embryológie do 2010
- Komisia pre doktorandské dis. práce z normálnej a patologickej fyziológie


1. Vyznamenanie za najlepšiu publikáciu roka:
- Československá chirurgická spoločnosť: za rok 1974 a 1980.
- Československá spoločnosť pre klinickú patofyziológiu: za rok 1981 a 1986
- Československá kardiologická spoločnosť za rok 1983
2. Zvláštna cena a uznanie za založene a prácu v Československej histo a cytochemickej spoločnosti za roky 1990 a 2000.
3. Cena a uznanie za vynikajúcu prácu a výsledky v základnom výskume – Slovenská akadémia vied 1980, 1985 a 1990.
4. Strieborná a Zlatá medaila Jána Jesénia za Zásluhy v lekárskych vedách (1990 a 1995).
5. Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied za Zásluhy v prírodných vedách (1995).
6. Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy v lekárskych vedách (2000).
7. Zlatá plaketa Slovenskej kardiologickej spoločnosti za zásluhy v kardiológii (2000).
8. Čestný člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2000).
9. Zlatá plaketa Slovenskej fyziologickej spoločnosti „Za zásluhy vo fyziologických vedách“ (2000).
10. Zlatá medaila lekárskej fakulty Univerzity Komenského (2000).
11. Medaila za zásluhy, Inštitút kardiovaskulárnych vied Manitobskej univerzity Winnipeg, Kanada , IHSR (2001).
12. Čestný občan mesta Winnipeg – Kanada (2001).
13. Krištáľové krídlo (2001).
14. Cena medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied „Norman Alpert Award for Established Investigators in Cardiovascular Sciences“ (2002).
15. Fellow Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied (2002).
16. Medaila SAPV za rozvoj vedy výskumu. (2005)
17. Pamätná medaila UKF v Nitre. (2005)
18. Pamätná medaila Technickej univerzity v Košiciach. (2005)
19. Hynkova medaila LF UK za zásluhy. (2005)
20. Zlatá medaila SAV. (2005)
21. 1. Cena Akadémie vzdelávania za vedeckú popularizačnú činnosť (2005)
22. Medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti Propter meritam. (2005)
23. Zlatá medaila UKF za významný vedecký prínos v oblasti lekárskych vied, za prínos v oblasti vedeckého rozvoja na UKF v Nitre, za rozvoj spolupráce medzi UKF v Nitre a SAV v Bratislave v oblasti vedy a vzdelávania (2006)
24. Vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky – Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2006)
25. Dr.h.c, Žilinská univerzita
26. Vedec roka 2009,
27. Osobnosť SAV 2010
28. Čestná medaila UKF 2010
29. Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty UK 2010
30. Vyznamenanie Slovenskej lekárske spoločnosti
31. Vincenzo Panagia Distinguished Lecturer Award –Canada 2011
32. Vyznamenanie minstra školstva: Veľká medaila Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a technoky 2013
33. Vyznamenanie primatorom mesta Bratislava za celoživotný prínos pre...
34. Distinquished leadership award in cardiovascular sciences from International Academy of Cardiovascular Sciences Canada 2014Uvedenie do Dvorany slavy mediciny 2017

Celkove viac ako 550, SCI 235, Monografie 7, učebnice a texty 6, pozvané prednášky 43

Riešenie (spoluriešenie) výskumnej úlohy:
1. Podpora a náhrada srdca srdcom umelým.
Štátna úloha technického rozvoja C-17-335-001.
2. Venózny návrat pri umelom obehu.
Úloha štátneho plánu zakladného výskumu VII-2-2/2.
3. Vplyv niektorých patologických stavov na dynamiku vývoja metabolizmu myokardu v ontogenéze.
Štátna výskumná úloha VII-1-7/5.
4. Vplyv niektorých patogénnych podnetov na štruktúru a mechanizmus myokardu vo včasnom postnatálnom období. Štátny plán základneho výskumu c. VII-1-4/06.
5. USA – UC Los Angeles – New embanding media for ultrastructural demonstration of mitochondrial enzymes.
6. USA – New York – Localization of cyclases in myocardium.
VEGA – opakovane od vzniku VEGA ,riešiteľ spoluriešiteľ celkovo 16 projektov
1. Ochrana myokardu proti ischémii. Voľné kyslíkové radikály v myokarde, ich pôvod a pôsobenie.
2. Štrukturálne a funkčné zmeny myokardu a vplyv voľných kyslíkových radikálov pri ischemicko-repefúznom syndróme.
3. Adaptácia myokardu na ischémiu.
4. Projekt č.: 2/2064/23
Patogenéza a ochrana myokardu pred poškodením sprostredkovaná endotelom.
5. Projekt č.: 2/3124/23
Objasnenie mechanizmov a prevencia náhlej smrti srdca.
6. Účasť v projekte Štátnej objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky SAV
Civilizačné choroby srdca – ischemický a preťažený myokard, vápnik, kyslíkové a dusíkové radikály. Prevencia a liečba.
7. Účasť na projekte Slovensko-Českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce
Adaptácia srdca na ischémiu.
8. Účasť na projekte prierezového Štátneho programu výskumu a vývoja: Genomika kardiovaskulárnych ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí.
9. Localization of ATP ases in myocardum (University of Manitoba)
10. Histochemistry of free oxygen radicals (Research Centre of University of Manitoba)
11. Demonstration of peroxide after referfusion of myocardium (Res. Centrum of University of Manitoba)
12.
13. Subcelulárna adaptácia myokardu na ischemický stres.(2/7094/7),riešiteľa spoluriešiteľAPVV projektov
14. Vplyv ionizujúceho žiarenia na kardiovaskulárny systém a možnosti minimalizácie jeho negatívneho pôsobenia. (2/0207/11
VEGA 2/0021/15 Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie.
15. APVV -0241-11 Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protonmi - patofyziológia a prevencia.
16. APVV-15-0376 Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslikových radikálov: Radiačné a reperfúzne poškodenie
17. Vega- 2/0063/18 Molekuárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?


V Bratislave, 2018