Informačná stránka zamestnanca SAV

Tomáš Janura PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Hospodárske a sociálne premeny novovekej spoločnosti
Economic and social change of the Early Modern Society
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Kohútová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* CMS - Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku
A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
* FPDS - Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
* Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí
Political corruption in the territory of Slovakia in the 19th and 20th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie
Society of Early Modern Period - Identities, Conflicts and Interactions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Štruktúra rodín v období raného novoveku – demografia, rodinné stratégie, mozaikové rodiny
Structure of Families in the Early Modern Age - Demographics, Family Strategies, Mosaic Families
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska
Theoretical and Methodological Questions of Crime History of Slovakia / Hungarian Kingdom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghyová Blanka PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 7

Poznámka:
* spoluriešiteľ