Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Magda Petrjánošová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza
Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ