Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Milan Barna PhD.

Medzinárodné projekty

iSBio Consortium - Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

Doba trvania: 23.7.2018 - 30.9.2024
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.


Národné projekty

* Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

* Ekologické dopady imisných reziduí a lesného manažmentu na mykologicko - fytopatologické pomery v antropicky ovplyvnených lesných ekosystémoch

Ecological impacts of air pollution residues and forest management on mycological - phytopathological conditions in anthropically influenced forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihál Ivan CSc.

CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ