Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Valachová PhD.

Národné projekty

* ACE2-TXZF - Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19

New perspectives in the treatment of cardiovascular complications associated with COVID-19

Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.

Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.

Effects of natural and synthetic compounds on oxidative damage of biomacromolecules. Pro-oxidative and antioxidative mechanisms.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ