Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Marián Jurčišin PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy
Frustrated metallic magnetic systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Štúdium termodynamických vlastností frustrovaných magnetických systémov exaktne riešiteľnými modelmi
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišinová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium univerzálnych vlastností difúznych procesov v turbulentných prostrediach
Study of universal properties of diffusion proceses in turbulent environments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurčišin Marián PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ