Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Hricovíniová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GURGUL, Ilona - HRICOVÍNIOVÁ, Jana - MAZURYK, Olga - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - BRINDELL, Malgorzata. Enhancement of the Cytotoxicity of Quinazolinone Schiff Base Derivatives with Copper Coordination. In Inorganics, 2023, vol.11, art.no 391. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.453 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2304-6740. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/inorganics11100391 Typ: ADCA
  • HERGOTT, Peter - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HORVÁTHOVÁ, Eva. Bioaktívne komplexy prechodných kovov na báze chinazolinónov – ich interakcie s DNA ľudských buniek ovplyvnených H2O2 in vitro. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 170-175. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0071/22 : Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv. VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. ITMS 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - VADKERTIOVÁ, Renáta - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. Cu(II) complexes of O,N,O-Quinazolinone donor ligands as new bioactive compounds. In 75. Zjazd chemikov. - Bratislava : Edičná rada tvorená predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SChemS, SAV a ASCHFS., p. 163. ISSN 1336-7242. Dostupné na internete: https://75zjazd.schems.sk/zbornik-abstraktov/ (75. zjazd chemikov) Typ: AFH
  • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. Cu(II) complexes of quinazolinone donor ligands as potential anticancer agents. In 51st Conference Synthesis and Analysis of Drugs. - Bratislava : Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, p. P13. (51st Conference Synthesis and Analysis of Drugs) Typ: GII
  • HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. 50 rokov Bílikovej Reakcie: História a súčastnosť. In Chem Zi : Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel, 2023, s. 14 - 15. ISSN 1336-7242. Typ: EDJ
  • HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HRICOVÍNIOVÁ, Jana - MASCARETTI, Šárka - JAMPÍLEK, Josef. Unnatural gallotannins: powerful antioxidants, antibacterials and antibiofilm agents. In Eurocarb 21, p. P 219. Dostupné na internete: https://www.eurocarb2023.com/wp-content/uploads/2023/Abstract-book/Eurocarb21-Abstract-Book-1.pdf (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus