Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

CURRICULUM VITAE

Miroslav Tížik, Mgr., PhD.
Narodený: 6. 1. 1973
Miesto narodenia: Myjava
Štátne občianstvo: Slovenská republika
e-mail: miroslav.tizik@savba.sk
web: www.sociologia.sav.sk

Vzdelanie
1993-1998 - Magisterské štúdium sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1998 – 2006 - Doktorandské štúdium na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave
2001 (2. 3.) - Dizertačná skúška zo sociologickej teórie a metodológie na FiF UK v Bratislave 2006 (27.3.) – Obhajoba dizertačnej práce Renesancia náboženských pospolitostí v súčasnosti v odbore Teória a metodológia sociológie (vedný odbor 67-01-9)

Profesionálne skúsenosti
1998 (jún, júl) - Agentúra KMG - sociologické a marketingové výskumy
1998 – 2003 - Redaktor a externý spolupracovník denníka Hospodárske noviny - zahraničné oddelenie, neskôr kultúra, spoločnosť, príloha Civilizácia) www.hnonline.sk
1999 - 2007 - Externý pedagóg na VŠVU v Bratislave – www.vsvu.sk
2001 – 2006 - Asistent na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, www.fphil.uniba.sk
2006 – 2011 – Odborný asistent na Katedre sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave
2004 (február – jún) - Externý pedagóg na Fakulte medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave www.euba.sk/~fmv/
2007 - 2010 – Vedecký pracovník, Sociologický ústav SAV www.sociologia.sav.sk
2011 (od 1. 1 do súčasnosti) – Samostatný vedecký pracovník, Sociologický ústav SAV
2003 - 2006 – Vedúci projektu Založenia Slovenského archive sociálnych dát SASD - www.sasd.sav.sk

Študijné pobyty

2000 (január-jún) -Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien CEAQ - Univerzita René Descartesa Sorbonne, Paris 5- štúdium problematiky postmodernity a sociológie náboženstva
2002 (jún) - L´Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, štúdium náboženskej modernizácie u D. Hervieu-Légere, Paríž, Francúzsko
2002 (október) - Masarykova univerzita v Brně, stáž u doc. Dušana Lužného
2003 (júl) - Francúzska letná univerzita - Mesto a regióny v 21. storočí - Univerzita v Lipsku, Nemecko
2003 (September) - Université Marc Bloch Strasbourg, Faculté de la Théologie protestante, Centre de Sociologie des Religions et d´Ethique Sociale (C.S.R.E.S) - stáž u Jean-Pierre Bastiana
2004 (január) - SDA (Sociologický dátový archiv) na Sociologickom ústave Akademie věd České republiky, Praha
2004 (9. - 17.6.) Hebrejská univerzita v Jeruzaleme, 3. jarná škola Komparatívnej histórie - Politické náboženstvá: Od antiky k postmodernite
2005 (31.5 – 6.6. 2005) Urban and Regional Studies Institute, Faculty of Spatial Science, University of Groningen, Groningen, Holandsko – stáž pod vedením Paula van Steena
2006 (9. – 14. 7.) Hebrejská univerzita v Jeruzaleme letná škola First Jerusalem School for Jewish Studies and Comparative Religion, The Institute for Advanced Studies: Master and Disciple: The Transmission of Knowledge in Religious Cultures
2006 (4. – 10. 9.) Archiwum Danych Spolecznych ADS (Archív sociálnych dát), Inštitút sociálnych štúdií Varšavskej univerzity, výmenný pobyt a školenie na systém archívu sociálnych dát v Poľsku
2006 (12. - 15.12.) TÁRKI Budapest – Databanka dát zo sociologických výskumov – stáž zameraná na oboznámenie sa s organizáciou a obsahom archívu sociálnych dát
2007 (5-9.2.) SDA - Archív sociálnych dát pri Sociologickom ústave Akademie věd ČR, Praha - stáž zameraný na dokumentovanie výstupov z výskumov z obdobia ČSSR a ČSFR
2007 (August) - ESS Train – Training Courses for Young Researches (Design and Inplementating Questionnaires or Cross-national and Cross-cultural Kontext), Faculty of Social Science, University of Ljubljana, Slovenia.
2009 ( April-september) - Ernst_March Scholarship, ASO, výskumný pobyt na University in Graz, Rakúsko s témou: Religion, Nation and Sharpening of State´s Identity in an Enlarging Europe.
2010 (8.-11. 6) EVS - European Values Study WORKSHOPS, Zagreb, Croatia, Faculty of Law University of Zagreb, http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/news-and-events/


Grant projects

1. ”Sociológia novej religiozity”- Grant Cursus Innovati Vzdelávacej nadácie Jána Husa na podporu zavedenia nového študijného kurzu (2002-2003)
2. ”Tréning sociologického výskumu” Grant HESP Vzdelávacej nadácie Jána Husa na podporu zavedenia nového študijného kurzu (vedúci projektu, spoluriešiteľ Mgr. Džambazovič v r. 2003-2005)
3. "Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch"- (2003-2005) Úloha vedy a výskumu v rámci štátneho programu výskumu a vývoja (medzirezortný program 028), číslo úlohy 2003 SP 51/028 09 00/028 09 07 - vedúci riešiteľ
4. „Sociografický výskum Slovenska“ Grant Cursus Innovati Vzdelávacej nadácie Jána Husa na podporu zavedenia nového študijného kurzu (spoluriešiteľ pod vedením Mgr. Džambazoviča v r. 2005-2006)
5. „Vybrané kapitoly zo sociológie umenia“ spoluriešiteľ grantu Európskeho sociálneho fondu, projekt JPD BA Cieľ 3 2004/4 – 079, kód 131 201 201 53 udeleného VŠVU: Ďalšie vzdelávanie učiteľov výtvarných a esteticko výchovných predmetov e-learningovou formou (projekt vedený doc. Ladislavom Čarným v r. 2005-2006)
6. „Sociálna etiológia kriminálneho a deviantného správania v podmienkach Slovenska“ Spoluriešiteľ grantovej úlohy vedenej doc. Gabrielou Lubelcovou, CSc., grant VEGA č. 1/3593/06, (2007-2008)
7. „Archiving and Sharing of Social Data in International Network“ vedúci úlohy Rakúskeho informačného centra pre vedeckú spoluprácu ASO, č. SK-05/06-BA-013 (2006-2007)
8. „Analýza stavu v existujúcej a potenciálnej diskriminácie na Slovensku“ Materiál pripravený ako podklad k Európskemu roku rovnosti príležitostí pre všetkých 2007 na ceste k spravodlivej spoločnosti, Podpredseda vlády SR D. Čaplovič. Sociologický ústav SAV, Bratislava, september 2007
9. „Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti – rozšírenie perspektív“ – riešiteľ v rámci projektu SÚ SAV, 2007-2009 (vedúca grantu Zuzana Kusá), grant VEGA č. 2/7038/27, spoluriešiteľ od roku 2008. (Social Inequalities and the Query of Social Cohesion - Multiplying the Perspectives)
10. „Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia – COPART“ – riešiteľ v rámci tímu Centra excelentnosti pri KVSBK SAV (vedúca centra prof. Jana Plichtová) – témy Občianske náboženstvo na Slovensku a člen tímu na zabezpečenie reprezentatívneho výskumu (Zmluva č. III /3/2007), http://www.kvsbk.sav.sk/indexslovak.php?id=skcentrumexcelentnosti, obdobie riešenia úlohy (1/2007-12/2010).
11. „Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti“ Grantová úloha APVV, grant APVV-0529-07, (6/2008-12/2010), v rokoch 2008-2009 člen tímu projektu realizovaného sociologickým ústavom SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Inštitútom pre verejné otázky, pod vedením Vladimíra Krivého.
12. „Sociology of New Forms of Religious Life“ – project of projekt programu Akcia Rakúsko – Slovensko ASO (Action Austria-Slovakia) (spolupráca vo vede a vzdelávaní), koordinované SAIA, n.o., projekt 2010-03-15-0002 (July 2010- June 2011) – spoločný vzdelávací projekt Katedry sociológie FiFUK a Katedry sociológie Karl Franzens Univerzity v Grazi (spoluriešiteľ Franz Höllinger).
13. „Spory o demokraciu v multikultúrnom kontexte (liberálne verzus neliberálne koncepcie demokracie)“ - riešiteľ výskumnej úlohy VEGA (2010-2011), vedúci projektu Doc. PhDr. Ivan Buraj, CSc., katedra filozofie FIFUK.
14. „Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku“ – vedúci projektu VEGA 2/0119/11, 2011-2013

Profesionálne zameranie
Sociológia novej religiozity, moderné sociologické teórie, sociológia umenia, biografická sociológia, archivácia sociálnych dát
Téma diplomovej práce: Fungovanie neformálneho náboženského spoločenstva. Prípadová štúdia (1998)
Téma dizertačnej práce: Renesancia náboženských pospolitostí v súčasnosti (2006)

Členstvo v odborných organizáciách
Člen Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV (od roku 2011)
Členstvo v slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV (www.sociologia.sav.sk/sss/index.html)
Člen Slovenského syndikátu novinárov (2001-2011) - www.ssn.sk
Člen redakčnej rady časopisu pre biografickú a reflexívnu sociológiu Biograf (http://biograf.institut.cz)
Člen redakčnej rady časopisu Sociologický časopis - http://sreview.soc.cas.cz
Člen redakčnej rady časopisu Data a výzkum - http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/73/Data-a-vyzkum.html
Člen redakčnej rady Časopisu pre sociálne a humanitné poznávanie Anthropos (www.kalligram.sk)
Členstvo v Medzinárodnej asociácii pre štúdium náboženstva v strednej a východnej Európe ISORECEA (the International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association) od r. 2004 (www.isorecea.org) – 2010-2012 - revízor
Člen výskumného tímu medzinárodného výskumného programu ISSP za Slovensko (2004-2006) (www.issp.org)
Iné
Cudzie jazyky: Anglicky - aktívne, Francúzsky aktívne, Rusky - pasívne