Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Anna Ramšáková PhD.

Národné projekty

* Lexika slovenských terénnych názvov – 2. časť

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms) – 2nd part

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.

* Vektorové reprezentácie vágnych výrazov v slovenčine

Vector representations vague expressions in the Slovak language

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ