Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Mária Barančoková PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov
Historical and present changes in the landscape diversity and biodiversity caused by natural and anthropogenic factors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* ECOMODELTUR - Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu
The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* Rýchlostná cesta R1 - Primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000
Speed Route R1 - Appropriate Impact Assessment on the territories of the Natura 2000
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2019

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ