Informačná stránka zamestnanca SAV

Dr. Ing. Rastislav Janík - projektová činnosť

Národné projekty

* Fenologické prejavy rastlín a vybrané zložky biogeochemického cyklu lesného ekosystému v meniacich sa podmienkach prostredia
Phenological manifestations of plants and selected components of biogeochemical cycle in a forest ecosystem in changing environmental conditions.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schieber Branislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ