Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Dr. Ing. Rastislav Janík

Medzinárodné projekty

* CLEANFOREST - Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Doba trvania: 28.10.2022 - 27.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.


Národné projekty

* Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schieber Branislav PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.

* CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ