Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÜRGI, Matthias** - CELIO, Enrico - DIOGO, Vasco - HERSPERGER, Anna M. - KIZOS, Thanasis - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚR, Róbert - PLIENINGER, Tobias - PRISHCHEPOV, Alexander V. - VERBURG, Peter H. Advancing the study of driving forces of landscape change [Pokroky v štúdiu hnacích síl zmien krajiny]. In Journal of Land Use Science, 2022, art. no. 2029599, p. 1-16. (2021: 2.897 - IF, Q2 - JCR, 0.725 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1747-4248. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1747423X.2022.2029599 Typ: ADMA
  • HALADA, Ľuboš** - MOJSES, Matej - LIESKOVSKÝ, Juraj - PETROVIČ, František - MEDERLY, Peter. Súčasné zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska - príklady na lokálnej úrovni [Recent changes in the Slovak agricultural landscape - examples from local case studies]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 21. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
  • KOŠÁNOVÁ, Svetlana** - GEMMELOVÁ, Lucia - LIESKOVSKÝ, Juraj - LIESKOVSKÝ, Tibor. Aplikácia LiDAR vizualizácií na mapovanie smeru obrábania pôdy [Application of LiDAR visualization for mapping the tillage direction]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 18. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
  • LIESKOVSKÝ, Juraj** - LIESKOVSKÝ, Tibor - HLADÍKOVÁ, K. - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HURAJTOVÁ, Natália. Potential of airborne LiDAR data in detecting cultural landscape features in Slovakia. In Landscape research, 2022, vol. 47, no. 5, p. 539-558. (2021: 1.701 - IF, Q4 - JCR, 0.541 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0142-6397. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/01426397.2022.2045923 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
  • LIESKOVSKÝ, Juraj - LIESKOVSKÝ, Tibor - HLADÍKOVÁ, K. - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HURAJTOVÁ, Natália. Potential of airborne LiDAR data in detecting cultural landscape features in Slovakia. In IALE 2022 : Book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 161. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus