Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Jana Špulerová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - RANIAK, Andrej. The development of the Slovak agricultural landscape in a changing world [Vývoj slovenskej poľnohospodárskej krajiny v meniacom sa svete]. In Frontiers in Sustainable Food Systems, 2022, vol. 6, article no. 862451. (2021: 5.005 - IF, Q2 - JCR, 0.768 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2571-581X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.862451 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - BARÁNKOVÁ, Zuzana - PALAJ, Andrej. Perception of the values of the biocultural landscape types of Slovakia by the population [Vnímanie hodnôt biokultúrnych typov krajiny obyvateľstvom Slovenska]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 72. (2021: 3.905 - IF, Q2 - JCR, 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010072 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADMA
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana. Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska v transformačnom procese [Changes in Slovakia's agricultural landscape in the transformation process]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 8. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
  • MELICHER, Jakub** - ŠPULEROVÁ, Jana. Application of landcape-ecological approach of greenways planning in rural agricultural landscape [Aplikácia krajinnoekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine]. In Environments, 2022, vol. 9, iss. 2, article no. 30. (2021: 0.654 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2076-3298. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-3298/9/2/30 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
  • PE´ER, Guy** - FINN, John A. - DÍAZ, Mario - BIRKENSTOCK, Maren - LAKNER, Sebastian - RÖDER, Norbert - KAZAKOVA, Yanka - ŠUMRADA, Tanja - BEZÁK, Peter - CONCEPCIÓN, Elena D. - DÄNHARDT, Juliana - MORALES, Manuel B. - RAC, Ilona - ŠPULEROVÁ, Jana - SCHINDLER, Stefan - STAVRINIDES, Menelaos - TARGETTI, Stefano - VIAGGI, Davide - VOGIATZAKIS, Ioannis N. - GUYOMARD, Hervé. How can the European Common Agricultural Policy help halt biodiversity loss? Recommendations by over 300 experts [Ako môže Európska spoločná poľnohospodárska politika pomôcť zastaviť stratu biodiverzity? Odporúčania od viac ako 300 expertov]. In Conservation Letters, 2022, article no. e12901, p. 1-12. (2021: 10.068 - IF, Q1 - JCR, 2.923 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1755-263X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/conl.12901 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
  • ŠPULEROVÁ, Jana** - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - ČERNECKÝ, Ján. Natural or semi-natural landscape features as indicator of biocultural value: Observations from Slovakia [Prírodné a poloprírodné krajinné prvky ako indikátor biokultúrnej hodnoty: pozorovania zo Slovenska]. In Human Ecology, 2022, vol. 50, iss. 3, p. 531-543. (2021: 2.728 - IF, Q1 - JCR, 0.683 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-7839. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10745-022-00316-6 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
  • VLACHOVIČOVÁ, Miriam** - ŠPULEROVÁ, Jana. Responses of birds to vineyard abandonment in Slovakia [Reakcie vtáčích druhov na opúšťanie vinohradov na Slovensku]. In Global Ecology and Conservation, vol. 37 /2022/, article no. e02178. ISSN 2351-9894. Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001809 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus