Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Jana Špulerová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HUTÁROVÁ, Daniela - KOZELOVÁ, Ivana - ŠPULEROVÁ, Jana**. Tourism development options in marginal and less-favored regions: A case study of Slovakia´s Gemer region [Rozvoj cestovného ruchu v marginálnych a najmenej rozvinutých regiónoch: prípadová štúdia slovenského regiónu Gemer]. In Land, 2021, vol. 10, article no. 229. (2020: 3.395 - IF, Q2 - JCR, 0.744 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land10030229 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADCA
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Changes in Slovak rural landscape, in the context of globalization [Zmeny vidieckej krajiny Slovenska v kontexte globalizácie]. In 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 34. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. 6th FORUM CARPATICUM - Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • ŠATALOVÁ, Barbora** - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ, Marta - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - KOZELOVÁ, Ivana. Monitoring and evaluating the contribution of the rural development program to high nature value farmland dominated by traditional mosaic landscape in Slovakia [Monitorovanie a hodnotenie prínosu Programu rozvoja vidieka pre historické štruktúry krajiny s prevládajúcou tradičnou mozaikovou štruktúrou na Slovensku]. In Ecological Indicators, 2021, vol. 126, article no. 107661. (2020: 4.958 - IF, Q2 - JCR, 1.315 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107661 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus