Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Špulerová PhD.

Medzinárodné projekty

* ETC BD - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 2019-2021

European Topic Centre on Biological Diversity - 2019-2021

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* DREAM SK-AT - Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku

Danube River Research and Management in Slovakia and Austria

Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2022
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol Ph.D.


Národné projekty

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana PhD.

* Demetra - Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (Demetra)

Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia (Demetra)

Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.

Doba trvania: 3.4.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.

* Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny

Research of biocultural values of landscape

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ