Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Martin Fabián PhD.

Medzinárodné projekty

COMOX - Elektrolyty na báze komplexných oxidov pre výrobu energie: Mechanosyntéza a elektrochemické vlastnosti.

Complex oxide electrolytes for energy conversion technologies: Mechanosynthesis and electrochemical characterization.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

* CAMBIOMN - Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc

Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.

Lokálna štruktúra dopovaných podvojných oxidov nanokryštalických rozmerov pomocou sofistikovaných fyzikálno-analytických metód. Prenos poznatkov a vzdelávanie.

Insight to local structure of doped/nanocrystalline complex oxides by sophisticated physico-chemical methods. Educational approach.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

* MultiFunMag - Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek

Design and preparation of multifunctional magnetic nanoparticles for the cancer cell detection

Doba trvania: 1.3.2020 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta PhD.

* Nanoradiomag - Vývoj a príprava rádionuklidmi značených magnetických nanočastíc dispergovaných vo vodnom prostredí.

Development and production of water-dispersible radionuclide labeled magnetic nanoparticles

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.


Národné projekty

Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

HINOX - Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou

Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ