Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Žofia Lysá PhD.

Národné projekty

* Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

* Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Hudáček Pavol PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ