Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Jana Vlkovičová, PhD.

Jana VLKOVIČOVÁ RNDr. (odborná pracovníčka VŠ), pracuje na Ústave pre výskum srdca od roku 2003 po skončení štúdia cytológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo študijného odboru chémia absolvovala na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 2009 obhájila doktorandskú dizertačnú prácu na tému: "Funkčné vlastnosti srdcovej Na,K-ATPázy za patofyziologického preťaženia". Je autorkou a spoluautorkou 11-tich vedeckých článkov in extenso, z toho 8 publikácií je v CC časopisoch. Podieľala sa na riešení niekoľkých projektov, ktoré boli podporované Slovenskými grantovými agentúrami (VEGA, APVT, APVV).