Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Hana Čenčariková PhD - projektová činnosť

Národné projekty

EXSES - Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch
Magnetoelectric and magnetocaloric effect in exactly solvable lattice-statistical models
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ