Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

PhDr. Marta Herucová, Ph.D.

Narodená v roku 1956 v Bratislave; PREDMET VÝSKUMU výtvarné umenie 19. storočia – maliarstvo a sochárstvo; I. VZDELANIE 2010 Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc, doktorandská práca: Náhrobky a hrobky 19. storočia na Slovensku, dejiny umenia (Ph.D.); 1987 Filozofická fakulta Komenského univerzity, Bratislava, dejiny umenia (PhDr.); 1977–1981 Filozofická fakulta Komenského univerzity, Bratislava, diplomová práca: Vývin názorov na surrealizmus, dejiny umenia (prom. hist.); II. ZAMESTNANIE od 1984 vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, Bratislava, www.dejum.sav.sk; od 2006 spolupracovníčka Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči; 1983–1988 spolupracovníčka Slovenskej národnej galérie; III. PROJEKTY 2012-2016 GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatúry XIX. storočia v česko-slovenskom kontexte, 2012-2015 VEGA 2/0058/12 Oltáre 19. storočia na Spiši, 2008-2010 VEGA 1/0316/08 Európa a my : My a Európa : Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku, 2005–2007 VEGA 1/2247/05 Osobnosti a súvislosti v umení 19. storočia, 1998-2000 VEGA 2/5115/98 Slovenské secesné užité umenie, 1995-1997 VEGA Umenie na Slovensku okolo roku 1900, 1996 VEGA Sepulkrálne umenie 19. a začiatku 20. storočia na Slovensku; IV. ČLENSTVO od 2010 členka ICOM, 2002-2008 členka Asociácie historikov umenia devätnásteho storočia (AHNCA), USA, 1998–2005 tajomníčka Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska; V. ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÁCH 2010 – Bratislava, Goethe Inštitút Bratislava a Ústav dejín umenia SAV “Mníchovská akadémia a Slovensko”, príspevok: Diela mníchovských profesorov a ich študentov na Slovensku, 2009 – Banská Štiavnica, Fakulta architektúry STU a Katedra histórie a teórie architektúry a pamiatkovej starostlivosti “Cintoríny v kontexte historického dedičstva”, príspevok: Sepulkrálne námety a motívy v 19. storočí, 2008 – Budapešť, CIHA Medzinárodný výbor dejín umenia “Ako písať dejiny umenia”, príspevok: Prípadové štúdie z umenia 19. storočia, 2007 – Krakov, Jagelonská univerzita – Ústav dejín umenia “Európske historické maliarstvo 19. storočia”, príspevok: Divergencia slovenského historického maliarstva 19. storočia, 2001 – Śtrasburg, Európsky parlament, “Európske pomníkové sochárstvo a jeho vplyvy”, príspevok: odviate a private vetrom… (Príklady slovenských náhrobkov 19. storočia), 1998 – Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, “Eurrópsky a slovenský symbolizmus – Kontexty a súvislosti”, príspevok: Okrídlené bytosti na náhrobkoch, 1996 – Krakov, Meszinárodné centrum kultúry „Smrť – Miesto – Čas – Identita v Strednej Európe okolo roku 1900“, príspevok: Náhrobky z kolekcie cintorínov v Karpatskej kotline, 1993 – Passau, “České sklo – Fenomén stredoeurópskej kultúry 19. a začiatku 20. storočia”, príspevok: České secesné sklo na Slovensku? Niečo o vzťahoch českého a slovenského skla; VI. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Komenského univerzity, Bratislava (od 2012), Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Komenského univerzity, Bratislava (1993); Katedra dejín umenia, Filozofická fakulta Komenského univerzity, Bratislava (1994, 2006, 2007); Katedra umeleckej a kultúrnej histórie, Trnavská univerzita, Trnava (1994, 1999); Teologický seminár, Katolícka univerzita Košice/Spišská Kapitula (2006); VII. ŠTIPENDIÁ 1995 – Rakúsky inštitút pre Východnú a Juhovýchodnú Európu, Viedeň 1994 – Inštitút pre vedy o človeku (IWM) – hosťujúci vedecký pracovník; VIII. OCENENIA 2009 – Cena Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči “Benefactor Musaei Scepusiensis“ za príspevok v oblasti vedy a výskumu, 2007 – Cena revue Pamiatky a múzea za knihu a výstavu “Bratislavský umelecký spolok”; IX. VÝBEROVÁ LITERATÚRA HERUCOVÁ, M.: Krajinky Jána Jakuba Müllera v európskych paralelách. In Novotná, M. (ed.): Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM-Spišské múzeum, 2012, s. 32 – 51; HERUCOVÁ, M.: O zobrazeniach Franza Liszta. In Urdová, S. (ed.): Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. CD-ROM, Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a SNM-Hudobné múzeum, 2011, s. 219 – 227; HERUCOVÁ, M.: Súsošie sv. Juraja a iné diela od Antona Dominika Fernkorna (1813 – 1878). In Kiss-Szemán, Zs. (ed.): Zborník príspevkov z vedeckého sympózia k 50. výročiu založenia GMB. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2011, s. 38 – 53; HERUCOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M.: Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovenku. Bratislava: SNM, 2011, 229 s.; HERUCOVÁ, M.: Amor a Psyché – dva obrazy z Hlohovca. In Pamiatky a múzeá, 2011, roč. 60, č. 2, s. 42 – 45; HERUCOVÁ, M.: Zobrazenia Sisi na Slovensku : k otázke remaku. In Koklesová, B. (ed.): V hľadaní prameňov. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2010, s. 86 – 110; HERUCOVÁ, M.: Diela profesorov Mníchovskej akadémie a ich študentov na Slovensku. In Beňová, K. – Bořutová, D. (eds.): Mníchovská akadémia a Slovensko. Bratislava: Stimul, 2010, s. 69 – 84; BEKUS, N. – HERUCOVÁ, M. – JAGODZIŃSKA, K. – MARTON, E. – RIABCZUK, M. – RIMICKAITĖ, R. – SCHULZ, T. – TOMÁŠEK, P.: Symbole i kalki. In Herito, 2010, roč. 1, č. 1, s. 65 – 67; HERUCOVÁ, M.: Legendárne milostné príbehy v maľbe 19. storočia. In Novotná, M. (ed.): Acta Musaei Scepusiensis, Levoča: SNM-Spišské múzeum, 2008, s. 93 – 152; HERUCOVÁ, M.: Obdobie vrcholnej gotiky na obrazoch 19. storočia. In Timková, M. – Gojdič, I. (eds.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Turčianske Teplice: Vydavateľstvo BEN, 2008, s. 55 – 63; HERUCOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M.: Mytologické a kresťanské príbehy v umení 19. storočia zo zbierok Slovenského národneho múzea. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2008. 208 s.; HERUCOVÁ, M.: Die Divergenz der slowakischen Historienmalerei des 19. Jahrhunderts. In Ocheduszko, R. - Balus, W. (ed.): European History Painting of the 19th Century : Mutual Connections – Common Themes – Differences. Cracow: Jagiellonian University, 2008, s. 95 – 109; HERUCOVÁ, M.: Case Studies in the 19th Century History of Art. In Acta Historiae Artium, 2008, roč. 49, č. 1, s. 351 – 359; HERUCOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M.: Rodové portréty Csákyovcov z 19. storočia (a pokus o novú identifikáciu portrétu grófky Marianny von Norman-Ehrenfels, rod. Freiin von Prandau – matky grófky Anny, vyd. Csáky. In Chalupecký, I. (ed.): Z minulosti Spiša, Levoča, 2007, roč. 15, s. 79 – 96; HERUCOVÁ, M.: Kréda neoklasicizmu : náhrobky okolo 1800 v slovenskom kontexte. In Památková péče na Moravě/Monumentorum Moraviae Tutela, Brno: Ústav Památkové péče, 2007, roč. 13, s. 7 – 22, 117 – 118; HERUCOVÁ, M.: Obrazy najstarších dejín : do obdobia okolo roku 1000 (do vzniku Uhorského kráľovstva). In Bořutová, D. – Beňová, K. (eds.): Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2007, s. 299 – 362; HERUCOVÁ, M.: Stunder a jeho portrét grófa Hadika : Nová interpretácia. In Novotná, M. (ed.): Acta musaei scepusiensis 7, Levoča: SNM-Spišské múzeum, 2007, s. 179 – 192; BAKOŠOVÁ, J. – HERUCOVÁ, M. – JANOVÍČKOVÁ, M.: Slovenské secesné užitkové umenie. In Ročenka SNG – Galéria 2006, Bratislava: SNG, 2007, s. 29 – 60; HERUCOVÁ, M.: Moháčska tragédia na obrazoch 19. storočia. In Gojdič, I. – Rakovanová, L. (eds.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Trnava: Trnavská univerzita, 2007, s. 39 – 54; FRANCOVÁ, Z. – GRAJCIAROVÁ, Ž. – HERUCOVÁ, M.: Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945. Bratislava: Vydavateľstvo PT Marenčin, 2006, 207 s.; HERUCOVÁ, M.: Stopy zo zašlých čias : O našich maliaroch historických námetov z okruhu viedenskej akadémie 19. storočia. In OS : Fórum občianskej spoločnosti, 2006, roč. 10, č. 1 – 2, s. 64 – 75; HERUCOVÁ, M.: Romantická hrobka Szumrákovcov v Banskej Bystrici. In Nagy, I. – Graus, I. (eds.): Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 183 – 205; HERUCOVÁ, M.: Niekoľko aspektov náhrobku pápeža Silvestra II./Some Aspects of Pope Sylvester II Tomb. In Oriško, Š. (ed.): Súvislosti slovenského umenia. Bratislava: FFUK 2006, s. 152 – 165; HERUCOVÁ, M.: Exkurz do historickej maľby XIX. storočia. In Ars, 2005, roč. 38, č. 2, s. 181 – 201; HERUCOVÁ, M.: Náhrobok Pavla Zerdahelyiho v Nitrianskej Blatnici. In Pamiatky a múzeá, 2005, roč. 54, č. 2, s. 61 – 64; HERUCOVÁ, M.: Jozef Damko ako tvorca náhrobkov. In Pamiatky a múzeá, 2004, roč. 53, č. 2, s. 53 – 59; HERUCOVÁ, M.: Hrobka Forgáchovcov v Haliči In Pamiatky a múzea, 2004, roč. 53, č. 3, s. 20 – 27; HERUCOVÁ, M.: Náhrobky evanjelického cintorína v Levoči. In Novotná, M. (ed.): Pohľady do minulosti. Levoča: SNM-Spišské múzeum, 2003, s. 1 –17; HERUCOVÁ, M.: Nagrobky na słowackich cmentarzach w Kotlinie Karpackiej. In Grodziska, K. – Purchla, J. (eds.): Śmierć - Przestrzeń - Czas - Tożsamość. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002, s. 285 – 302, 350 – 351; BAKOŠOVÁ, J. – HERUCOVÁ, M.: Sandrik, Dolné Hámre. In Malečková, K. (ed.): Historizmus v umeleckom remesle. Bojnice: SNM-Múzeum Bojnice, 2002, s. 59 – 78; HERUCOVÁ, M.: Okrídlené bytosti na náhrobkoch. In Maliti, E. (ed.): Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach/Symbolism in Contexts and Relationships. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 367 – 378; HERUCOVÁ, M.: K ikonografii náhrobku fin-de-siècle na Slovensku. In Ars, 1997, č. 1 – 3, s. 65 – 142; HERUCOVÁ, M.: Náhrobky Viktora Oskara Tilgnera a ich význam v sepulkrálnom umení. In Ars, 1995, č. 1, s. 67 – 81; HERUCOVÁ, M.: Böhmisches Jugendstil-Glas in der Slowakei? In Mergl, J. (ed.): Böhmisches Glas – Phänomen der mitteleuropaischen Kultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Passau: Schriften des Passauer Glasmuseum, 1995, č. 1, s. 31 – 37; HERUCOVÁ, M.: Svetové výstavy v 19. storočí. In Výtvarny život, 1987, roč. 32, č. 9 – 10, s. 85 – 89.