Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (3. 9. 1954), literárna vedkyňa, translatologička, romanistka, prekladateľka z francúzsky písaných literatúr, editorka, vysokoškolská pedagogička. Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva začala na Univerzite 17. novembra v Bratislave (1972), po jej zrušení v čase normalizácie a pripojení k Filozofickej fakulte Univerzity Komenského absolvovala roku 1977. Po ukončení štúdia pôsobila ako redaktorka vydavateľstva VEDA (1977 – 1986). Od roku 1986 pôsobí v SAV – najskôr v rámci Literárnovedného ústavu, po jeho rozdelení a návrate z lektorátov (2005) v Ústave svetovej literatúry, kde sa venuje výskumu francúzskej literatúry, dejinám a teórii prekladu. V rokoch 2007 – 2010 bola predsedníčkou Vedeckej rady Ústavu svetovej literatúry SAV. V rokoch 1996 – 1999 a 2002 – 2005 pôsobila ako lektorka slovenskej literatúry a jazyka na univerzite v Štrasburgu. Na Univerzite Komenského pracovala najskôr na Pedagogickej fakulte (2001 – 2002), od roku 2005 je členkou Katedry romanistiky Filozofickej fakulty, kde prednáša dejiny francúzskej literatúry 20. storočia, teóriu literatúry a teóriu prekladu, dejiny prekladu, vedie semináre umeleckého prekladu a kritiky prekladu. Zároveň v rokoch 1992 – 2004 viedla vydavateľstvo Causa editio, v ktorom vydávala pôvodnú, prekladovú i literárnovednú spisbu. V rokoch 2005 – 2012 bola zástupkyňou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry v Európskej rade asociácií umeleckých prekladateľov (CEATL), kde v období rokov 2009 – 2012 pracovala ako tajomníčka výkonnej rady. Koordinovala dva medzinárodné projekty súvisiace s umeleckým prekladom: Formation à la traduction littéraire – CEATL (2009 – 2014) a Platforme européenne pour la traduction littéraire – PETRA – Passa Porta v Bruseli (2009 – 2011). Popri týchto aktivitách absolvovala prednáškové pobyty na Université Michele de Montaigne v Bordeaux (2012) a Università degli Studi di Napoli „L’Orientale“ (2013).

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-Katar%C3%ADny-Bedn%C3%A1rovej.pdf