Informačná stránka zamestnanca SAV

Peter Szalay PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy
Unintended City: Architectural and town-planning Conceptions of 19th and 20th century in the Urban Structure of Bratislava
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ