Informačná stránka zamestnanca SAV

Peter Szalay PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy
The Unplanned City: Architectural and Urban Conceptions of the 20th Century and Their Influence on the Urban Structure of Bratislava
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
* Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy
Unintended City: Architectural and town-planning Conceptions of 19th and 20th century in the Urban Structure of Bratislava
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ