Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marián Golej PhD.

Národné projekty

* Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ