Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Yvetta Velísková PhD.

Národné projekty

* Optimalizácia adaptačných opatrení na extrémne prívalové zrážky v urbanizovaných povodiach

Optimization of adaptation measures for extreme torrential rainfall in urbanized catchments

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Sokáč Marek PhD.

DRIWADIR - Technologické postupy na odstránenie endokrinných disruptorov a elimináciu výskytu siníc a ich nežiaducich účinkov vo vodárenských zdrojoch pre zabezpečenie kvality pitnej vody podľa zvyšujúcich sa nárokov novej smernice EÚ pre pitnú vodu

Technological Methods for Removal of Endocrine Disruptors and Elimination of Cyanobacteria Occurrence and Their Undesirable Effects in Water Sources to Ensure Drinking Water Quality according to the Increasing Demands of New EU Drinking Water Directive

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ