Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Yvetta Velísková PhD.

Medzinárodné projekty

SYSTEM - Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia

Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment

Doba trvania: 1.9.2018 - 28.2.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.


Národné projekty

Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – hydrodynamický prístup

Prediction of a point pollution source position in a watercourse network – a hydrodynamic approach

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny

Management of crisis situations in water supply with respect to climate change

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ