Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Anna Kalistová PhD.

Medzinárodné projekty

* ESS - Európska sociálna sonda

European Social Survey

Doba trvania: 1.1.2004 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

CEEA - Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna PhD.

* Post-WWII MigFlo - Migračné pohyby po druhej svetovej vojne v krajinách V4 v kontexte propagandistických štúdií

Post-WWII Migration Flows in the V4 States in the Context of Propaganda Studies

Doba trvania: 1.9.2021 - 28.2.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.


Národné projekty

* Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít

The wellbeing of Teachers of Marginalised Roma Communities

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.1.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ