Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Anna Kalistová

Medzinárodné projekty

* ESS - Európska sociálna sonda

European Social Survey

Doba trvania: 1.1.2004 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

CEEA - Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna

DREAM ROAD - Podunajský región za zlepšenie prístupu a umožnenie rozvoja Rómov

Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development

Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2022
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna


Národné projekty

* Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ