Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MVDr. Štefan Bezek DrSc.

Národné projekty

* TOXINOVAGE - Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Innovative approaches in toxicology of ageing

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia PhD.

* Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení

Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka PhD.

* Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch

The use of mass spectrometry for comparative study of different rats strains glycoprofiles within metabolic disturbances intervention

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ