Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Igor Petrík DrSc.

Národné projekty

* Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín

Rock-forming and accessory minerals during retrogression of high-grade metamorphic and metamagmatic rocks from orogenic belts.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.

* Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach

Metamorphic processes in collisional orogenic zones

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ