Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Výskum v Komárne = Excavation in Komárno. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 45-46. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
  • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Svetový kongres IKUWA 7. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
  • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - HALINÁR, Michal - HOFFMAN, Michal - LIESKOVSKÝ, Tibor - KOPRIVŇANSKÝ, Andrej - SOČUVKA, Valentín. Hľadanie rímskeho prístavu : O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži = Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 319-328. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/WNMK8399 (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: ADNB
  • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 216 s. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X Typ: FAI
  • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - KISSOVÁ, Miroslava - VANGĽOVÁ, Terézia. Archeologické výskumy v priemyselnom parku v Nitre = Archaeological Excavations in the Industrial Park in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 132-138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus