Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Marián Jakubík PhD.

Medzinárodné projekty

ECAPS - Európsky projekt spolupráce astronómov: Španielsko-Česko-Slovensko

European Collaborating Astronomer ProjectS: Espana-Czechia-Slovakia

Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakubík Marián PhD.


Národné projekty

* Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a ďalších malých telies v Slnečnej sústave

Dynamics of the meteoroid streams of selected comets and other small objects in the Solar System

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.

* FVDM - Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov

Physical and dynamical characteristocs of meteoroids

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hajduková Mária PhD.

* Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku

The relationship between color and polarization in comets: clues to understanding microphysical properties of cometary dust and mechanisms of its ejection

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Oleksandra PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ