Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Róbert Malček PhD.

Národné projekty

* Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk.

Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďuriš Jozef PhD.

ProSlo - Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska .

The environment and settlement networks of late Prehistory on the example of selected periods and regions of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Malček Róbert PhD.

* Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia

Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ